Over KDV

 • Informatieboekje

 • Inspectierapporten en klachtenjaarverslag

  De GGD voert jaarlijks een inspectie uit. Het bijbehorende inspectierapport is openbaar. Via onderstaande link kunt u de rapporten downloaden:
  Het meest recente klachtenjaarverslag kunt u hier downloaden.
 • Klachtenprocedure

  Als Stichting SOOS BSO doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.
  In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De regeling voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c
   
  Voordat u een interne klacht indient
  Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of coördinator zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een planner of administratief medewerker wanneer het over uw overeenkomst gaat. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen.
   
  U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie. Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet kinderopvang verplicht te doen.
   
  In deze klachtenregeling leest u verder hoe u een interne klacht bij ons kunt indienen, hoe we deze zullen behandelen en waar u terecht kunt voor externe behandeling van uw klacht.
   
  Waarover kunt u een interne klacht indienen?
  U kunt bij SOOS BSO een klacht indienen over:
  een gedraging van de houder, van een medewerker, of van iemand die werkt in opdracht van de houder, richting ouder of kind;
  een werkwijze of regel binnen de organisatie;
  de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s).
   
  Wanneer uw klacht gaat over een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan zullen we eerst de Meldcode kindermishandeling kinderopvang gaan gebruiken. Het kan voorkomen dat de nodige stappen uit de meldcode zijn doorlopen en u nog steeds een klacht heeft over een gedraging, werkwijze en/of de overeenkomst. In dat geval kunt u via deze klachtenregeling alsnog een interne klacht indienen.
   
  Waar en wanneer kunt u extern uw klacht indienen?
  Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht volgens onze interne klachtenregeling en/of over het resultaat na afloop? Dan kunt u ook extern uw klacht indienen. Neem hiervoor contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. Het Klachtenloket is beschikbaar voor gratis informatie, advies en bemiddeling.
   
  U kunt ook naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht zich bij de Geschillencommissie aan te sluiten, SOOS BSO dus ook. Wanneer u bij de Geschillencommissie een geschil indient, doet zij een bindende uitspraak voor beide partijen.
   
  In de volgende situaties kunt u direct uw klacht indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure van Stichting SOOS BSO te hebben doorlopen:
  Als u niet tijdig (binnen 6 weken) een beoordeling van uw klacht van SOOS BSO heeft ontvangen.
  Wanneer in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij SOOS BSO indient. U kunt dan denken aan een situatie waarbij de persoon die uw klacht moet beoordelen zelf onderdeel is van uw klacht. Hierdoor kan de interne klachtafhandeling niet onafhankelijk plaatsvinden.
   
  Ook wanneer u direct naar de Geschillencommissie gaat, adviseren wij om vooraf contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang om te kijken welke route in uw situatie het best gevolgd kan worden.
 • Landelijk Registratie Kinderopvang (LRK) nummer

  KDV SOOSje: 185139346
 • Oudertevredenheidsonderzoek

  In het voorjaar is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit leverde de volgende resultaten op:
 • Privacy Beleid Stichting SOOS BSO

  Privacy Beleid Stichting SOOS BSO
  Stichting SOOS BSO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting SOOS BSO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

  Als Stichting SOOS BSO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Stichting SOOS BSO
  Groenestraat 294
  6531 JC Nijmegen
  info@stichtingsoos.nl
  024 - 3503874
  Ilse de Bokx, Functionaris gegevensbescherming.

  Waarvoor verwerkt Stichting SOOS BSO uw persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door Stichting SOOS BSO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Het verwerken van de aanmelding van uw kind voor onze BSO/KDV d.m.v. het toesturen per mail van de plaatsingsovereenkomst.
  • Het mailen van de maandelijkse facturen voor vaste en incidentele opvang.
  • Het incasseren van de verschuldigde bedragen als u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Indien nodig het versturen per mail of per post van betalingsherinneringen, aanmaningen.
  • Indien nodig het versturen van de laatste aanmaning per post en het doorsturen van de vordering naar het incassobureau.
  • Het verplicht doorgeven van de benodigde gegevens aan de belastingdienst t.b.v. de kinderopvangtoeslag.
  • Het maken van presentielijsten waarmee we de aan- en afwezigheid van uw kind controleren.
  • U telefonisch op de hoogte brengen van ziekte van uw kind, een valpartij of andere zaken die zich tijdens de BSO/KDV met uw kind hebben voorgedaan.
  • Het zoveel mogelijk rekening houden met de eventueel door u verstrekte informatie onder het kopje ‘Bijzonderheden’ over uw kind.
  • Het per mail versturen van de nieuwsbrief.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • naam, adres, woonplaats van u en uw kind(eren);
  • telefoonnummers;
  • e-mailadres;
  • geboortedatum van u en uw kind(eren);
  • eventuele bijzonderheden over uw kinderen (bijvoorbeeld m.b.t. allergieën, medicijnen, gedrag enz.);
  • bankrekeningnummer;
  • het BSN-nummer (alleen voor ouders en hun kinderen die bij Stichting SOOS BSO buitenschoolse opvang of kinderdagopvang afnemen).

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • het onderhouden van ons boekhoudprogramma;
  • het onderhouden van de website;
  • het uitvoeren van de incasso’s;
  • het uitvoeren van de invordering van de te betalen bedragen;
  • het onderhouden van onze ICT.
  Met deze derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn de nodige afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Wij als Stichting SOOS TSO en Stichting  SOOS BSO geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van de controle van de toegewezen kinderopvangtoeslag persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Bewaartermijn
  Stichting SOOS TSO en Stichting SOOS BSO bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • wij hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
  • wij dragen nooit persoonsgegevens over en slaan deze niet op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU;
  • wij hebben de back-up met de persoonsgegevens beveiligd achter slot en grendel;
  • in onze organisaties hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie;
  • wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst, op grond waarvan ze verkregen zijn, is verlopen of de toestemming is ingetrokken, tenzij voor de persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht geldt;
  • wij hebben papieren documenten, waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel;
  • binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een data-lek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie het data-lek adequaat kunnen afhandelen en documenteren.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
  Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
 • Slapen buiten

  We bieden de mogelijkheid om de kinderen buiten te laten slapen. De kinderen liggen in stapelbedjes die zijn neergezet in een afgeschermde veilige buitenruimte. Wij bieden buiten slapen aan omdat is aangetoond dat het gezond is. Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook zijn ze minder vaak verkouden. Veel kinderen slapen buiten rustiger en langer en zijn dus beter uitgerust. Natuurlijk hebben we ook voldoende slaapplaatsen binnen en kunnen kinderen desgewenst ook altijd binnen slapen.
 • Vertrouwenspersoon

  Op KDV SOOSje locatie Klokkenberg is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor ouders:
  • Alicia Janssen,
   tel. 06-128 38740