Over KDV

 • Informatieboekje

 • Inspectierapporten en klachtenjaarverslag

  De GGD voert jaarlijks een inspectie uit. Het bijbehorende inspectierapport is openbaar. Via onderstaande link kunt u de rapporten downloaden:
  Het meest recente klachtenjaarverslag kunt u hier downloaden.
 • Klachtenregeling

  Wij vertrouwen erop en streven er naar dat onze dienstverlening aansluit bij de vraag en behoeften(verwachtingen) van ouders en kinderen. Toch kan het voorkomen dat u op een bepaald moment minder tevreden bent. Dit horen wij uiteraard graag! Opmerkingen, suggesties en klachten die te maken hebben met de verzorging en begeleiding van uw kind kunnen in eerste aanleg kenbaar gemaakt worden aan onze pedagogisch medewerkers en/of de coördinator Kinderopvang van de Klokkenberg Nathalie van Raaij. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u de directie van Stichting SOOS BSO aanspreken.
  Wij willen u graag laten weten dat klachten bij KDV SOOSje serieus en persoonlijk worden aangepakt. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

  U bent ontevreden, wat nu?

  Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft en bespreek de klacht. Vaak biedt een open en eerlijk gesprek al de oplossing.
  Als de eerste stap niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de coördinator Kinderopvang. De directie van Stichting SOOS BSO kan in een laatste fase worden betrokken bij een klacht.
  Vul samen of zelf het klachtenformulier in en lever deze in bij de pedagogisch medewerkers of coördinator Kinderopvang.
  U kunt het ingevulde formulier ook sturen naar het bedrijfsbureau van stichting SOOS BSO, t.a.v. Franca van Kessel, Groenestraat 294, 6531 JC in Nijmegen.
  Het klachtenformulier ligt op alle locaties en kunt u hier downloaden.

  Indien de klacht niet meteen kan worden afgehandeld bespreekt stichting SOOS BSO altijd samen met u het verloop van de procedure. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie.

  Tenslotte vraagt stichting SOOS BSO altijd of u tevreden bent over de afhandeling en nazorg van de klacht.

  En verder…

  Meer informatie en advies over klachten en geschillen kunt u vinden op website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

  Bent u het niet eens met de beslissing of gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling van de klacht, richt u dan tot de onafhankelijke geschillencommissie waarbij stichting SOOS BSO is aangesloten: de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl .
  De geschillencommissie geeft een advies omtrent de klacht. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

  Ook oudercommissies kunnen via de Geschillencommissie een klacht indienen.

 • Landelijk Registratie Kinderopvang (LRK) nummer

  KDV SOOSje: 185139346
 • Oudertevredenheidsonderzoek

  In het voorjaar is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit leverde de volgende resultaten op:
 • Privacy Beleid Stichting SOOS BSO

  Privacy Beleid Stichting SOOS BSO
  Stichting SOOS BSO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting SOOS BSO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

  Als Stichting SOOS BSO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Stichting SOOS BSO
  Groenestraat 294
  6531 JC Nijmegen
  info@stichtingsoos.nl
  024 - 3503874
  Ilse de Bokx, Functionaris gegevensbescherming.

  Waarvoor verwerkt Stichting SOOS BSO uw persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door Stichting SOOS BSO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Het verwerken van de aanmelding van uw kind voor onze BSO/KDV d.m.v. het toesturen per mail van de plaatsingsovereenkomst.
  • Het mailen van de maandelijkse facturen voor vaste en incidentele opvang.
  • Het incasseren van de verschuldigde bedragen als u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Indien nodig het versturen per mail of per post van betalingsherinneringen, aanmaningen.
  • Indien nodig het versturen van de laatste aanmaning per post en het doorsturen van de vordering naar het incassobureau.
  • Het verplicht doorgeven van de benodigde gegevens aan de belastingdienst t.b.v. de kinderopvangtoeslag.
  • Het maken van presentielijsten waarmee we de aan- en afwezigheid van uw kind controleren.
  • U telefonisch op de hoogte brengen van ziekte van uw kind, een valpartij of andere zaken die zich tijdens de BSO/KDV met uw kind hebben voorgedaan.
  • Het zoveel mogelijk rekening houden met de eventueel door u verstrekte informatie onder het kopje ‘Bijzonderheden’ over uw kind.
  • Het per mail versturen van de nieuwsbrief.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • naam, adres, woonplaats van u en uw kind(eren);
  • telefoonnummers;
  • e-mailadres;
  • geboortedatum van u en uw kind(eren);
  • eventuele bijzonderheden over uw kinderen (bijvoorbeeld m.b.t. allergieën, medicijnen, gedrag enz.);
  • bankrekeningnummer;
  • het BSN-nummer (alleen voor ouders en hun kinderen die bij Stichting SOOS BSO buitenschoolse opvang of kinderdagopvang afnemen).

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • het onderhouden van ons boekhoudprogramma;
  • het onderhouden van de website;
  • het uitvoeren van de incasso’s;
  • het uitvoeren van de invordering van de te betalen bedragen;
  • het onderhouden van onze ICT.
  Met deze derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn de nodige afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Wij als Stichting SOOS TSO en Stichting  SOOS BSO geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van de controle van de toegewezen kinderopvangtoeslag persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Bewaartermijn
  Stichting SOOS TSO en Stichting SOOS BSO bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • wij hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
  • wij dragen nooit persoonsgegevens over en slaan deze niet op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU;
  • wij hebben de back-up met de persoonsgegevens beveiligd achter slot en grendel;
  • in onze organisaties hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie;
  • wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst, op grond waarvan ze verkregen zijn, is verlopen of de toestemming is ingetrokken, tenzij voor de persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht geldt;
  • wij hebben papieren documenten, waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel;
  • binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een data-lek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie het data-lek adequaat kunnen afhandelen en documenteren.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
  Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
 • Slapen buiten

  We bieden de mogelijkheid om de kinderen buiten te laten slapen. De kinderen liggen in stapelbedjes die zijn neergezet in een afgeschermde veilige buitenruimte. Wij bieden buiten slapen aan omdat is aangetoond dat het gezond is. Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook zijn ze minder vaak verkouden. Veel kinderen slapen buiten rustiger en langer en zijn dus beter uitgerust. Natuurlijk hebben we ook voldoende slaapplaatsen binnen en kunnen kinderen desgewenst ook altijd binnen slapen.
 • Vertrouwenspersoon

  Op KDV SOOSje locatie Klokkenberg is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor ouders:

  • Nathalie van Raaij,
   tel. 06-338 76266