Veelgestelde vragen KDV

 

1
Activiteiten KDV

De ruimte van KDV SOOSje is ingedeeld in verschillende hoeken waarmee rekening wordt gehouden met het speelgedrag, speelveiligheid en speelbehoeften van de verschillende leeftijden van de kinderen. Zo is er een speciale babyhoek en een speciale peuterhoek.

Buitenspelen doen de kinderen in de aangrenzende, afgescheiden buitenruimte, met gevarieerd en uitdagend buitenspeelgoed.

 

 

2
Voeding op het KDV

KDV SOOSje vindt het belangrijk dat de kinderen gezonde voeding krijgen. Het KDV zorgt voor een verantwoorde broodmaaltijd, vers fruit en gezonde tussendoortjes.

De ouders zorgen zelf dat er voldoende flesvoeding voor hun baby op het kinderdagverblijf aanwezig is.

 

3
Uw kind is ziek

Als uw kind ziek wordt onder KDV-tijd dan nemen de pedagogisch medewerkers contact met u op. In geval u niet bereikbaar bent is het belangrijk dat wij over één of twee telefoonnummers beschikken van personen die in uw plaats gebeld kunnen worden. In overleg met u wordt besloten of uw kind moet worden opgehaald.

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende contactpersonen opgenomen.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De pedagogisch medewerker van het KDV wil dan graag weten wat er aan de hand is. Indien van toepassing zullen andere ouders worden geïnformeerd bij eventueel besmettingsgevaar. Wij hanteren hierin de richtlijnen opgesteld door de GGD.

 

4
Veiligheid en gezondheid

Stichting SOOS BSO neemt jaarlijks een risico-inventarisatie (veiligheid en gezondheid) af op de locatie. Deze jaarlijkse inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico's en welke maatregelen moeten worden genomen.

Het KDV heeft een calamiteitenplan. Er is dagelijks minimaal één medewerker aanwezig die bevoegd is tot bedrijfshulpverlener.

 

5
Inspraak

De inspraak van ouders is in de Wet Kinderopvang geregeld via de Oudercommissie. De medezeggenschap voor ouders is van toegevoegde waarde voor onze organisatie. 

De formele rechten en procedures betreffende Oudercommissies staan vermeld in de Wet Kinderopvang en zijn nader beschreven in het Reglement Oudercommissie van BSO SOOS, gebaseerd op het stappenplan van BOinK.  De coördinator Kinderopvang woont de vergaderingen van de Oudercommissie bij. Informatie over de Oudercommissie is te verkrijgen bij de coördinator Kinderopvang, en/of via de leden van de Oudercommissie.

 

6
Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid, dat past binnen de normen die in de Wet Kinderopvang zijn geformuleerd, is door een interne werkgroep opgesteld. De 4 basisdoelen (sociale veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden) komen hierin terug. Dit pedagogisch beleid wordt met de Oudercommissie besproken en vastgesteld.

 

7
De groep

KDV SOOSje bestaat uit één verticale groep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

 

 

8
Wat is het LRK-nummer van het KDV?

Het LRK(Landelijk Register Kinderopvang)-nummer van KDV SOOSje locatie Klokkenberg is:

185139346

 

9
Kinderopvangtoeslag 2016

Kinderopvangtoeslag 2017: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Gaan uw kinderen in 2017 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

 

10
Sluitingsweken

KDV SOOSje is drie weken in de zomervakantie en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar alleen geopend voor de kinderen met vakantie opvang voor 52 weken.
In 2017 zijn dat de weken 29, 30 en 31 (van 17 juli t/m 4 augustus 2017) en de week tussen Kerst en Nieuwjaar, dus van 25 december 2017 t/m 1 januari 2018.

Heeft u in deze sluitingsweken toch opvang nodig, dan kunt u met een Extra-urenkaart opvang voor deze weken aanvragen.

 

11
Waar kan ik de jaaropgave voor de aangifte inkomstenbelasting vinden?

U vindt de jaaropgave op uw account van onze website. Als u links klikt op 'KDV' en vervolgens op 'Opgave Belastingdienst' dan kunt u de jaaropgave van het gewenste kalenderjaar downloaden.

 

12
Voor welke kinderen biedt SOOS KDV aan?

Bij KDV SOOSje locatie de Klokkenberg zijn alle kinderen tussen 0 en 4 jaar welkom. Broertjes en zusjes van leerlingen van Basisschool de Klokkenberg hebben bij plaatsing voorrang op andere kinderen.

 

13
Wat is de opzegtermijn voor het KDV?

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in op de dag dat u de opzegging via de website of door middel van een e-mail aan info@stichtingsoos.nl meldt.

 

14
Wat is het IBAN-nummer van Stichting SOOS?

Het IBAN-nummer van Stichting SOOS is: NL71ABNA0444566384.

 

15
Wat gebeurt er wanneer een ouder zijn/haar kind structureel te laat komt ophalen?

 

  • De eerste keer wordt het te laat komen genoteerd in het logboek van de BSO/KDV

  • Bij een tweede keer spreekt de pedagogisch medewerker de ouder aan  en zegt dat bij een volgende keer kosten in rekening worden gebracht: bij een kwartier te laat wordt een half uur in rekening gebracht en bij een half uur een uur.

  • Bij een derde en volgende keer wordt  een Extra-uren kaart aangemaakt waarop de verschuldigde tijd in rekening wordt gebracht.