Over TSO

Stichting SOOS organiseert de tussenschoolse opvang (overblijven) voor zeventien basisscholen in Nijmegen. Met tussenschoolse opvang bedoelen we de periode van de lunchpauze die de kinderen doorbrengen op school, maar die niet geldt als schooltijd.
 
 • Aanmelden

  Ga naar MijnSOOS op deze website en meldt u aan. Heeft u geen e-mail adres dan kunt u ook een formulier opvragen bij uw schoolcoordinator. Ter bevestiging van de aanmelding ontvangt u direct een mail met de factuur voor betaling van de eerste termijn. Heeft u geen e-mail dan komt de bevestiging per post. U kunt uw kind op elk gewenst moment inschrijven voor vaste tussenschoolse opvang, maar niet later dan 15 juni van het schooljaar. U kiest zelf de start- en einddatum. Wij vragen u bij aanmelding meteen te kijken of al uw gegevens nog kloppen, zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummers of uw rekeningnummer.
 • De financiële afhandeling

  Vast overblijven
   
  Bij het aanmelden voor een nieuw schooljaar kunt u kiezen in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Dit kan in één keer, in twee termijnen of maximaal 10 termijnen. Als u in de loop van het jaar zich aanmeldt dan wordt, bij de keuze voor termijnbetaling, het jaarbedrag verdeeld over de resterende termijnen. Incasso vindt altijd plaats op de eerste dinsdag van de maand. Indien u zich aanmeldt via de website, ontvangt u de factuur per mail. Als u geen mailadres heeft, dan ontvangt u de factuur per post. 
   
  Incidenteel overblijven
   
  Indien u via de website of de coördinator een strippenkaart aanvraagt, machtigt u stichting SOOS het verschuldigde bedrag op de eerste dinsdag van de maand die volgt op de dagtekening van de nota van uw rekening af te schrijven. Op een strippenkaart vindt terugbetaling plaats als u er geen gebruik meer van maakt, als het terug te geven bedrag hoger is dan € 5,-. Indien u de aanvraag via de website verstuurt, ontvangt u de nota per mail. Als u geen mailadres heeft, dan ontvangt u de factuur per post. Gebruikt u een formulier, dan ontvangt u de rekening per post.
   
  Wat gebeurt er als u uw kind niet op tijd heeft ingeschreven voor vast overblijven?
  • U dient u uw kind ieder schooljaar opnieuw in te schrijven voor vast overblijven en wel vóór de eerste schooldag van dat schooljaar.
  • Als bij het begin van het schooljaar uw kind bij de TSO aanwezig is, maar nog niet voor vast overblijven is ingeschreven, dan krijgt uw kind een briefje mee met het verzoek het aan te melden.
  • Als uw kind een week later nog niet is ingeschreven,  krijgt uw kind een tweede briefje mee als het overblijft. Hierin staat vermeld dat wanneer het kind binnen twee weken niet is ingeschreven, er een strippenkaart voor hem/haar zal worden aangemaakt.
  • Als dit na één week nog niet heeft geleid tot inschrijving, wordt u gebeld door de coördinator TSO van de basisschool van uw kind met het verzoek uw kind zo spoedig mogelijk in te schrijven. Wanneer uw kind binnen één week nog niet is ingeschreven, brengt stichting SOOS voor de keren dat uw kind al is overgebleven strippenkaarten in rekening. Bent u telefonisch niet te bereiken dan wordt uw voicemail ingesproken.
  • Na het verstrijken van de in het telefoongesprek gestelde inschrijftijd brengt stichting SOOS strippenkaarten in rekening. Als u daarna besluit om uw kind alsnog voor vast overblijven in te schrijven, gaat de inschrijving in op de dag dat u via de site of middels een inschrijformulier inschrijft. De al aangemaakte strippenkaarten blijven gehandhaafd.
  Wat gebeurt er wanneer er geen strippenkaart wordt aangevraagd?
   
  • De coördinator tussenschoolse opvang van uw school zal op verschillende manieren actie ondernemen wanneer er geen strippenkaart voor het incidenteel overblijven is aangevraagd, bijv. door het meegeven van herinneringsbriefjes .
  • Als er dan nog geen strippenkaart wordt aangevraagd, neemt de coördinator TSO contact met u op, waarbij zij u verzoekt binnen één week de strippenkaart aan te vragen.
  • Een week later sturen we, als er nog steeds geen strippenkaart is besteld, een nota voor een strippenkaart. De verschuldigde strippen vinken wij vervolgens af.
  • Als de laatste strip is afgevinkt, maken wij een nieuwe strippenkaart aan. U ontvangt hiervan de nota.
   Wat gebeurt er wanneer een rekening niet op tijd is betaald? 
   
  Om voor alle ouders het overblijven betaalbaar te houden, is het belangrijk dat u rekeningen voor het overblijven volgens afspraak betaalt. De afspraken over de gevolgen van het niet betalen van een rekening moeten duidelijk zijn. Bij SOOS ziet deze procedure er als volgt uit:
  • Anderhalve week na de incassodatum (dat is ook de betaaldatum die we hanteren voor zelf overmaken) van de factuur of van de tweede termijn van de factuur sturen we doorgaans per email een betalingsherinnering.
  • Indien na vijf werkdagen geen betaling heeft plaatsgevonden en de daarop volgende incasso weer niet is gelukt, ontvangt u via email een aanmaning waarbij het verschuldigde bedrag is verhoogd met  € 10,-
  • Vervolgens sturen we, indien nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, een tweede en tevens laatste aanmaning. Deze versturen we per post.
  • Daarna zal SOOS de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
  Vragen?
   
  Mocht u vragen hebben over de factuur die u ontvangt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de financiele afdeling van stichting SOOS via fin.admin@stichtingsoos.nl. Wenst u door bijzondere omstandigheden een afwijkende betalingsregeling? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw school. 
 • De kosten, waar betaal ik voor?

  Onze prijzen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de tussenschoolse opvang zoals personeel, vrijwilligers (TSO-krachten), spelmaterialen en de financiële administratie. Voor het overblijven neemt uw kind zelf een lunchpakketje mee.
 • Doelstelling SOOS

  Het doel is om kwalitatief goede tussenschoolse opvang aan te bieden voor een aantrekkelijke prijs.
  Uitgangspunt daarbij is dat op alle scholen dezelfde prijs geldt, ongeacht het aantal overblijvende kinderen op een school. Dit betekent dat de inkomsten uit de scholen met veel overblijvende kinderen mogen worden ingezet om op de scholen met een klein aantal overblijvers ook een goede tussenschoolse voorziening te realiseren, het zogenaamde solidariteitsprincipe. 
   
 • IBAN-nummer

  Stichting SOOS
  NL61RABO0358175046
   
   
 • Kwaliteit borgen

  Om de kwaliteit bij het overblijven te garanderen, voeren wij verschillende activiteiten uit: scholing, de Verklaring Omtrent het Gedrag en overleg met scholen en de kwaliteitstoets.

  Scholing
  De scholing voor de TSO-vrijwilligers bestaat uit:
  • basistraining (2 dagdelen)
  • verdiepingstraining met wisselende onderwerpen ( 1 dagdeel)
  • EHTO voor TSO-vrijwilligers (2 dagdelen)
  • teamtraining (2/3 jaarlijks terugkerend)
  Het scholingsaanbod voor coördinatoren en de TSO-krachten in dienst omvat:
  • coördinatorentraining (2 dagdelen)
  • intervisie
  • teamtraining (2/3 jaarlijks terugkerend)
  • BHV (bedrijfshulpverlening) cursus 4 dagdelen
  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  SOOS vraagt voor alle coördinatoren en TSO-krachten een VOG-verklaring aan. Deze ‘verklaring omtrent het gedrag' is nodig voor iedereen die voor stichting SOOS in de tussenschoolse opvang actief is. 

  Overleg met scholen en ouders
  Op iedere school is TSO overleg opgezet. Afhankelijk van de school zitten hier afgevaardigden van de school en kinderen in. De vergaderfrequentie is drie tot zes keer per jaar. Met elkaar bespreken we de verbeterpunten. 
   
  Kwaliteitstoets
  Stichting SOOS neemt op iedere aangesloten school vierjaarlijks een kwaliteitstoets af. Hierbij bevragen wij alle partijen die bij de tussenschoolse opvang betrokken zijn, onder andere kinderen, ouders, leerkrachten en MR-ouders. De resultaten van deze toets vormen de basis voor een ontwikkelplan om de tussenschoolse opvang waar mogelijk te verbeteren.
 • Pedagogisch beleid

  Stichting SOOS heeft een algemeen pedagogisch beleid ontwikkeld dat SOOS-breed wordt uitgedragen. Daarnaast stemmen we af met het beleid van de school. Dit leidt tot een veilige en prettige situatie voor uw kind. Per school spreken we af hoe we de opvang organiseren. Hoe ziet de indeling van de opvang eruit? Welke regels worden gevolgd? Welke activiteiten organiseren we en wat doen we met bijvoorbeeld verjaardagen of bijzondere feesten zoals Sinterklaas, Suikerfeest of Kerstmis? Dit alles is samen te vatten onder de noemer ‘pedagogisch beleid'. Afgesproken is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij het pedagogisch beleid van de betreffende school. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met de TSO coördinator van uw school. 
 • Privacy Beleid Stichting SOOS

  Stichting SOOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting SOOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
   
  Als Stichting SOOS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Stichting SOOS
  Groenestraat 294
  6531 JC Nijmegen
  info@stichtingsoos.nl
  024 - 3503874
  Ilse de Bokx, Functionaris gegevensbescherming.
   
  Waarvoor verwerkt Stichting SOOS uw persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door Stichting SOOS TSO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Het verwerken van de inschrijving van uw kind d.m.v. het mailen of per post versturen van de factuur voor vast of incidenteel overblijven.
  • Het incasseren van de verschuldigde bedragen als u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Indien nodig het versturen per mail of per post van betalingsherinneringen, aanmaningen.
  • Indien nodig het versturen van de laatste aanmaning per post en het doorsturen van de vordering naar het incassobureau.
  • Het maken van presentielijsten waarmee we de aan- en afwezigheid van uw kind controleren.
  • U telefonisch op de hoogte brengen van ziekte van uw kind, een valpartij of andere zaken die zich tijdens de TSO met uw kind hebben voorgedaan.
  • Het zoveel mogelijk rekening houden met de eventueel door u verstrekte informatie onder het kopje ‘Bijzonderheden’ over uw kind.
  • Het versturen van een mail waarin we u verzoeken uw kind in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.
   
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • naam, adres, woonplaats van u en uw kind(eren)
  • telefoonnummers
  • e-mailadres
  • geboortedatum van u en uw kind(eren)
  • eventuele bijzonderheden over uw kinderen (bijvoorbeeld m.b.t. allergieën, medicijnen, gedrag enz.)
  • bankrekeningnummer
   
  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • het onderhouden van ons boekhoudprogramma;
  • het onderhouden van de website;
  • het uitvoeren van de incasso’s;
  • het uitvoeren van de invordering van de te betalen bedragen;
  • het onderhouden van onze ICT.
  Met deze derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn de nodige afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Wij als Stichting SOOS geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat wij persoonsgegevens kunnen delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
   
  Bewaartermijn
  Stichting SOOS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
   
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • wij hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
  • wij dragen nooit persoonsgegevens over en slaan deze niet op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU;
  • wij hebben de back-up met de persoonsgegevens beveiligd achter slot en grendel;
  • in onze organisaties hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie;
  • wij verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst, op grond waarvan ze verkregen zijn, is verlopen of de toestemming is ingetrokken, tenzij voor de persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht geldt;
  • wij hebben papieren documenten, waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel;
  • binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een data-lek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie het data-lek adequaat kunnen afhandelen en documenteren.
   
  Rechten omtrent uw gegevens
  U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
   
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
  Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
   
   
 • Reglement Tussenschoolse Opvang

  Artikel 1. Begrippen
  1. SOOS: stichting Samen Overblijven Op School
  2. School/scholen: scholen, die de tussenschoolse opvang door stichting SOOS laten organiseren.
  3. Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van de scholen.
  4. Coördinator: de medewerker die is belast met het organiseren en coördineren van de tussenschoolse opvang op de school.
  5. TSO-Commissie: orgaan van de school waarin beleid wordt bepaald rond tussenschoolse opvang.
  Hierin hebben zitting: de directie, kinderen, ouders, de coördinator TSO en de coördinator bedrijfsbureau van SOOS.
  Artikel 2. Uitgangspunten
  1. De school wil tussenschoolse opvang aanbieden die de kinderen de mogelijkheid
   geeft in een veilige omgeving onder begeleiding te lunchen en te spelen en daarbij in een andere sfeer dan tijdens schooltijd te ontspannen.
  2. Er wordt naar gestreefd elke groep te laten begeleiden door een vaste TSO-kracht. Kleine groepen kunnen eventueel worden samengevoegd. Uitgangspunt is dat er gemiddeld één TSO-kracht op minimaal 17 en maximaal 20 kinderen aanwezig is. SOOS kan geen individuele begeleiding bieden tijdens de TSO.
  Artikel 3. Rol van SOOS
  1. SOOS neemt, met inachtneming van dit reglement, de uitvoering van de tussenschoolse opvang op zich.
  2. SOOS organiseert de tussenschoolse opvang met behulp van een coördinator en TSO-krachten.
  3. SOOS draagt in samenwerking met de school zorg voor de werving van de coördinator, die op haar/zijn beurt de TSO-krachten werft.
  4. De coördinator heeft een dienstverband met SOOS; TSO-krachten zijn vrijwilligers. Op beperkte schaal zijn TSO-krachten als leid(st)er Tussenschoolse opvang in loondienst. Zij krijgen een afwijkend takenpakket en kunnen, indien nodig, worden belast met de vervanging van de coördinator.
  5. SOOS, en meer in het bijzonder de coördinator, heeft zitting in de TSO-Commissie van de school.
  6. SOOS verstrekt aan de ouders schriftelijke informatie over inschrijven voor vast overblijven, wijzigen of aanvragen van een strippenkaart via de website of via formulieren.
  7. SOOS stelt de bedragen vast die door de ouders zijn verschuldigd voor de tussenschoolse opvang.
  8. SOOS draagt zorg voor de inning bij de ouders van de voor de tussenschoolse opvang verschuldigde bedragen.
  9. SOOS stelt het in de jaarlijkse begroting opgenomen bedrag voor de aanschaf van spelmateriaal en andere schoolgebonden kosten ter beschikking aan de coördinator van de desbetreffende school.
  Artikel 4. Rol van de ouders
  1. De ouders geven via de website of door middel van het inschrijfformulier of wijzigingsformulier aan SOOS door welke dagen hun kind(eren) gebruik wil(len) maken van de tussenschoolse opvang.
  2. De kosten in verband met de tussenschoolse opvang zijn voor rekening van de deelnemende ouders. De ouders betalen het verschuldigde bedrag aan SOOS op de door SOOS aan te geven wijze.
  3. Ouders kunnen voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse
   opvang, een strippenkaart aanschaffen.
  4. De ouders zorgen dat de kinderen op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken op basis van artikel 9 van dit reglement.
  5. De ouders sluiten een contract af met SOOS en conformeren zich daarmee aan de op de basisschool van hun kind(eren) geldende overblijfregels.
  6. De ouders melden hun kind af indien hun kind op een dag geen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang (ziekte e.d.). Informatie over hoe en bij wie ouders moeten afmelden, is te verkrijgen bij de coördinator van het overblijven van de school (zie ' TSO' - 'Over TSO' - ' Namen en telefoonnummers' op deze website). Ook als hun kind(eren) een keer op een ander adres worden opgevangen (vrienden, familie e.d.) dienen de ouders daarover de TSO-coördinator vooraf schriftelijk (voorzien van handtekening) te hebben geïnformeerd. Kinderen mogen in laatstgenoemd geval het schoolplein niet verlaten, indien ze niet zijn afgemeld.
  7. Ouders geven via de website of het inschrijfformulier bijzonderheden over hun kind door aan SOOS, bijvoorbeeld allergieën e.d.
  8. De ouders worden in staat gesteld, indien zij daarom verzoeken, om bij de tussenschoolse opvang aanwezig te zijn.
  Artikel 5. Rol van de school
  1. De school sluit in verband met de uitvoering van de tussenschoolse opvang een overeenkomst met SOOS.
  2. De school stelt ten behoeve van de tussenschoolse opvang de benodigde ruimte(n) ter beschikking aan SOOS.
  3. De school stelt, indien noodzakelijk, aanvullende faciliteiten beschikbaar om tussenschoolse opvang mogelijk te maken zoals een werkplek en computer voor de coördinator.
  4. De leerkrachten van de school geven, voor zover bij hen bekend, door welke kinderen op enige dag zich hebben afgemeld voor de tussenschoolse opvang.
  5. De school draagt zorg voor de vorming van een overlegorgaan waarin school, ouders, kinderen en SOOS vertegenwoordigd zijn, de TSO-commissie.
  Artikel 6. Rol van de coördinator Tussenschoolse Opvang
  1. De coördinator heeft ten behoeve van de tussenschoolse opvang een dienstverband bij SOOS of is daartoe bij SOOS gedetacheerd.
  2. De coördinator is op nader aan te geven tijden telefonisch bereikbaar voor ouders en TSO-krachten.
  3. De coördinator draagt zorg voor afstemming van de tussenschoolse opvang op de situatie op school.
  4. De coördinator is, binnen de grenzen van het daarvoor beschikbare schoolgebonden budget en na overleg met de TSO-Commissie, bevoegd spelmateriaal aan te schaffen voor de tussenschoolse opvang. Aangeschaft materiaal blijft aanwezig op de school.

  Artikel 7. Rol van de TSO-krachten
  1. De TSO-krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
  2. De taken van de TSO-krachten worden afgesproken in overleg tussen de coördinator en de TSO-kracht.
  Artikel 8. Rol van de TSO-Commissie
  1. De school is verantwoordelijk voor het samenstellen van de TSO-Commissie. De
   TSO-Commissie bestaat in ieder geval uit een vertegenwoordiger van de ouderraad van de school.
  2. De TSO-Commissie houdt toezicht op de gang van zaken rondom de tussenschoolse opvang. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  3. De TSO-Commissie adviseert de school en SOOS omtrent het te voeren beleid inzake de tussenschoolse opvang.
  4. De TSO-Commissie heeft een regisserende rol, in samenwerking met SOOS, bij het werven van de TSO-coördinator voor de school.
  Artikel 9. Dagelijkse gang van zaken
  Per deelnemende school wordt vastgesteld welke dagelijkse gang van zaken van toepassing is voor de tussenschoolse opvang.
  Centraal uitgangspunt is dat er een optimale afstemming plaats vindt tussen de schoolsituatie en de tussenschoolse opvang.
  Dit moet leiden tot een veilige en prettige situatie voor de kinderen. De tussenschoolse opvang moet een duidelijke onderbreking zijn
  ten opzichte van de schoolsituatie. Kinderen moeten op een ontspannen en veilige manier gebruik kunnen maken van de tussenschoolse opvang.
  Artikel 10. Interne en externe contactpersonen
  1. Per deelnemende school is een contactpersoon beschikbaar bij wie ouders terecht kunnen met een klacht over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, bedreiging, geweld, agressie) door iemand die betrokken is bij de tussenschoolse opvang. Deze interne contactpersoon is dezelfde als de interne contactpersoon van de deelnemende school. De naam van de interne contactpersoon is opgenomen in de schoolgids van de deelnemende school.
  2. Externe vertrouwenspersoon:
   Indien u gebruik wil maken van de vertrouwenspersoon kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon Pieter-Jan Landsheer-Kock, werkzaam bij Sterker.
   De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden van integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, machtsmisbruik etc.).
   De vertrouwenspersoon staat u bij terwijl u zelf de regie houdt over eventuele vervolgstappen. U vindt bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht wilt indienen staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het gehele proces. Omdat de vertrouwenspersoon niet rechtstreeks verbonden is aan Stichting Soos of aan een school is de vertrouwenspersoon onpartijdig.
   De externe vertrouwenspersoon is er voor ouders maar ook voor de medewerkers van Stichting Soos. Ook als u alleen maar wilt sparren.
   Bereikbaarheid:
   Pieter-Jan Landsheer-Kock, Sterker.
   Sterker: 088 00 11 333
   Mobiel: 06-34000283
   werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag
  Artikel 11. Klachten

  1. Klachten van SOOS, de coördinatoren TSO en TSO-krachten over het gedrag van kinderen en/of hun ouders/verzorgers
  Wanneer een TSO-kracht een kind meerdere malen tevergeefs heeft aangesproken op zijn gedrag, kan de TSO-kracht aan de coördinator verzoeken om contact op te nemen met de ouders. Indien de coördinator hiertoe overgaat, stelt de coördinator de directeur en de leerkracht en /of de intern begeleider hiervan in kennis. Indien het contact van de coördinator met de ouders geen resultaat heeft, kan de coördinator het bestuur van SOOS inschakelen. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan SOOS besluiten het kind d.m.v. een time-out voor bepaalde tijd uit te sluiten van de tussenschoolse opvang. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze beslissing.
  SOOS behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer door het ongewenste gedrag van een kind de veiligheid van andere kinderen of van TSO-krachten in gevaar wordt gebracht, van bovenstaande procedure af te wijken en het kind per direct uit te sluiten, zo nodig voor onbepaalde tijd.
  Soos kan ook tot een time-out voor bepaalde of onbepaalde tijd overgaan als het gedrag van een ouder/verzorger naar Stichting SOOS, haar personeel en/of andere overblijvende kinderen, hiertoe aanleiding geeft.
  2. Klachten van ouders en/of leerkrachten over TSO-krachten
  Ouders/leerkrachten kunnen zich met klachten over TSO-krachten melden bij de coördinator op de school. Deze zal vervolgens de TSO-kracht op de klacht aanspreken. Na wederhoor zal worden vastgesteld welke acties zullen worden ondernomen. Dit kan leiden tot een gesprek tussen de TSO-kracht, coördinator en de ouders. Indien gewenst zal hierop een vervolgafspraak worden gemaakt om vorderingen te bespreken, eventueel in aanwezigheid van de directeur van SOOS.
  3. Klachten van ouders of leerkrachten of TSO-krachten over de coördinator
  Ouders/leerkrachten kunnen zich met klachten over de TSO-coördinator melden bij de directeur van stichting SOOS, die vervolgens de TSO-coördinator op de klacht zal aanspreken. Na wederhoor zal worden vastgesteld welke acties zullen worden ondernomen. Eventueel zal dit leiden tot een gesprek tussen de TSO-coördinator en de betrokken ouder(s), leerkracht, of TSO-kracht. Bij dit gesprek is de directeur  van SOOS aanwezig. Indien gewenst zal hierop een vervolgafspraak worden gemaakt om vorderingen te bespreken.
  4. Externe klachtencommissie
  Indien sprake is van klachten die niet kunnen worden opgelost in goed overleg tussen betrokkenen kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Klachtencommissie, postbus 85191, 3508 AD Utrect, telefoonnummer 030-2809590.
  Artikel 12. Vaststelling en wijziging van dit reglement

  Dit reglement wordt opgesteld en gewijzigd door het bestuur van SOOS. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting SOOS in mei 2018.
 • Vakantiedagen en studiedagen verrekend

  Bij het vaststellen van het totaal te betalen bedrag houden we rekening met de binnen Nijmegen vastgestelde schoolvakanties en vaste vrije (vrij)dagen voor de onder- en middenbouw. En de bij ons bekende studiedagen van de school. Deze dagen brengen we niet in rekening. Wat bij ons niet bekend is vanuit school, houden wij geen rekening mee. We proberen zo actueel mogelijk te zijn, bij aanvang van het schooljaar. Tijdens het schooljaar wordt er niet meer gewijzigd. 
 • Wat doen de vrijwilligers van SOOS

  De vrijwilligers zorgen ervoor dat de opvang tussen de middag goed verloopt. Ze zorgen ervoor dag de kinderen rustig eten in hun klaslokaal of in de overblijfruimte op school. Daarna gaan de kinderen lekker naar buiten om te spelen en houden onze vrijwilligers toezicht op het plein. 
   
 • Wie zijn betrokken bij SOOS?

  Er zijn veel verschillende mensen en partijen betrokken bij de tussenschoolse opvang: onder andere de directie van school, de ouders, de kinderen, de coordinator SOOS en de vrijwilligers SOOS. Het is daarom belangrijk om vast te leggen welke taken en verantwoordelijkheden bij welke personen liggen. Dit is vastgelegd in het reglement Tussenschoolse Opvang.